"Ktoś mi mówił, że szczęśliwe domy składają się z cierpienia innych". 
Fotograficzna próba postawienia pytań o sens cierpienia i okoliczności naszego spokojnego, dostatniego życia. 
(negatyw kolorowy, skan, druk cyfrowy).
Scheduled exhibition in Frankfurt Oder, Słubice, Labirynt Festiwal 2021
Vibrato/Unisono
PL
Seria jest efektem zainteresowania zależnością pomiędzy organicznym, cielesnym aspektem rzemiosła artystycznego a uniwersalnie pojmowanym pięknem i prawdą, które to ciało potrafi z siebie wydobyć, potrafi stworzyć w ramach przyjętej konwencji.  Zdjęcia zarejestrowane podczas wykonania klasycznego repertuaru operowego są próbą dostrzeżenia aktu tworzenia się symbiotycznego związku pomiędzy kruchym ludzkim ciałem a epickim, monumentalnym dźwiękiem, który wchodzi w skład sztuki wokalnej. Wartym uwagi jest również kontrast pomiędzy wysiłkiem dostrzegalnym w ciele, a lekkością, pięknem i niemal nieziemskim charakterem słuchanych dźwięków. 
Bardzo dziękuję za pomoc i udział w realizacji Karolinie Trojanowskiej-Geryń z zespołu Warszawskiej Opery Kameralnej oraz prof. Markowi Poźniakowi za ocean dobrych rad.
ENG
Pictures are the result of interest in the relationship between the organic, corporeal aspect of artistic craftsmanship and the universally understood beauty and truth that the body is able to bring out of itself, is able to create within the confines of accepted convention. The photographs registered during the performance of classical opera repertoire are an attempt to notice the act of creating a symbiotic relationship between a fragile human body and an epic, monumental sound, which is a part of vocal art. Also noteworthy is the contrast between the effort perceived in the body and the lightness, beauty and almost divine character of the sounds listened to.
DE
Die Serie ist das Resultat des Interesses am Zusammenspiel zwischen dem organischen, körperlichen Aspekt des künstlerischen Handwerks und der allgemein gültigen Schönheit und Wahrheit, die der Körper aus sich selbst heraus zu erzeugen fähig ist, im Rahmen der akzeptierten Konventionen. Die Fotografien, die während der Aufführung des klassischen Opernrepertoires aufgenommen wurden, sind ein Versuch, den Akt der Erschaffung einer symbiotischen Beziehung zwischen dem zerbrechlichen menschlichen Körper und dem epischen, monumentalen Klang, der Teil der Vokalkunst ist, wahrzunehmen. Bemerkenswert ist auch der Kontrast zwischen der im Körper wahrgenommenen Anstrengung und der Leichtigkeit, Schönheit und dem beinahe unirdischem Charakter der gehörten Klänge.

PL-astic wrap 
self-portrait in square VI Edition
Łódź Photography Society 
Group exhibition 
DER AUGENBLICK | OKAMGNIENIE - 
Exhibited in Frankfurt Oder, Labirynt Festiwal 2020,
LUDZIE by WhoMan x OEES (OESS - the International Congress of the Economy of Values, the Open Eyes Economy Summit,ICE Congress Center, Cracow, Poland)
Moment, mgnienie oka - tyle dzieli nas od dnia dzisiejszego, do chwili, w której czuliśmy się najlepiej, silni, sprawni. Postanowiłem zaprosić do działania osoby, które stanowią reprezentantów „słabszych” grup społecznych”, tj. chorych, niepełnosprawnych, wykluczonych, starszych, nieaktywnych zawodowo, bezdomnych, by przy pomocy aktorskich technik przywrócić na chwilę najmocniejsze, największe i najwspanialsze wspomnienie, jakie pamiętają i sfotografować chwilę przed i po jego uchwyceniem w oku. Chciałbym sprawdzić, co uda mi się w tym oku dostrzec.
Po skończonym spotkaniu chcę, by uczestnik mógł wrócić do codziennego życia wyposażony w odświeżony obraz siebie samego. Silnego. Częściowo terapeutyczny wymiar działania polega na przywróceniu do „podręcznego narzędziownika” obrazu siebie samego, w swojej najlepszej wersji.
Fotograficzno-filmowe działanie w przestrzeni. Zdjęcia stanowią relację z działań z uczestnikami uzupełnioną o projekcję impresji wideo problematyzującej figurę wspomnień i wpływu, jaki one na nas mają.
Inspiracja i punktem wyjścia były elementy filozofii, m.in. Sørena Kierkegaarda i Martina Heideggera z jego Dasein i Augenblick.
Kryzys Bezdomności. 
Przedsięwzięcie rozpoczęte pod wpływem rozważań nad prostą figurą wdzięczności z faktu posiadania tak prozaicznej figury w życiu, jak dom. Chciałem porozmawiać z osobami, które stykają się w życiu z tytułowym kryzysem braku stałego miejsca zamieszkania. To rozpoczęło poszukiwania miejsc, w których się znajdują. na fotografiach znajduje się dokumentacja różnych punktów, w których nasze drogi się przecięły. 
Rzeźba postfotograficzna
Stwierdziłem, że byłoby interesującym sprawdzić, jak w środowisku postfotograficznych sprawdzi się klasyczna ikonografia. W wypadku prezentowanych prac – ikonografia sakralna, cmentarna. W toku swojego rozwoju sztuka funeralna dorobiła się swoistego kodu, określonych zasad rzemiosła – tym ciekawsze efekty mogło przynieść podważenie, rozbicie ich przy pomocy tak „agresywnego”, tak inwazyjnego wizualne narzędziownika, jaki oferuje postfotografia. 
Drugim, koncepcyjnym, aspektem, który skierował mnie do tego gestu była próba analizy figury bólu. Nagrobki, macewy, grobowce, pomniki – są zimną, rozpisaną w czasie, niemą formą wyrażania reakcji żałobników w obliczu przejmującej, rozrywającej duszę tajemnicy śmierci bliskiej osoby. Uznałem, że chaotyczna estetyka gliczy, kolorów, aberracji i zakłóceń cyfrowych może podjąć próbę wyrażenia tego wrzasku spowodowanego stratą bliskiej osoby na poziomie symbolicznym i wizualnym. 
Kryzys Męskości 
Mimo słuszności trwającej transformacji tradycyjnych męskich wzorców płciowych - część męskiej populacji może czuć się zagubiona - na pogorzelisku starych paradygmatów nie ugruntował się jeszcze nowy, czytelny, intuicyjny dla nich zestaw ról, cech i kulturowych konstrukcji właściwych dla "nowego" mężczyzny. 
Dyptyk prezentowany w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi, 2019 rok. 
Back to Top